Biểu trưng pha lê

Biểu trưng gỗ đồng

Huy hiệu

Đồng hồ